Đồng màu:96.000/kg
Đồng màu:80.000/kg
Đồng màu:100.000/kg
Đồng màu:85.000/kg
Đồng màu:70.000/kg
Đồng màu:75.000/kg
Đồng màu:110.000/kg