Đồng màu:85.000/kg
Đồng màu:86.000/kg
Đồng màu:63.000/kg
Đồng màu:110.000/kg
Đồng màu:85.000/kg
Đồng màu85.000/kg
Đồng màu:85.000/kg