Đồng màu:100.000/kg
Giá từ:100.000/kg
Đồng màu:115.000/kg
Đồng màu:95.000/kg
Đồng màu:25.000/kg
Đồng màu:75.000/kg
Đồng màu:81.000/kg